Úvod do meditace

cakrak-1

♣  Meditace je často popisována jako chvíle, kdy se člověk v klidu usadí a rozjímá. Nicméně skutečná meditace znamená mnohem víc. Je to stav hlubokého klidu, který se dostaví, když se naše mysl zcela uklidní a utiší, přestože zůstává zcela bdělá. Toto je pouze začátek vnitřní proměny, která nás přivede na vyšší úroveň vědomí, což nám umožní naplno využít skutečný potenciál naší bytosti. Problémem samozřejmě je, jak tohoto stavu dosáhnout. V každé lidské bytosti je ukryt jemný systém sestávající ze tří kanálů a sedmi energetických center, čaker. Základem tohoto systému je tvořivá, ochranu poskytující a vyživující mateřská síla, která je ve spícím stavu. Když je v nás tato energie probuzena, spontánně (samovolně) stoupá skrze střední kanál. Prochází všemi energetickými centry a nakonec vyzařuje z oblasti velké fontanely na vrcholu naší hlavy. Tomuto procesu se říká seberealizace, sebeuvědomění. Energii pak je možné přímo cítit na vrcholu hlavy a na dlaních. Případnou nevyrovnanost a poškození (blokády) subtilního systému lze vnímat na různých částech levé a pravé ruky. Pomocí této meditace se člověk může naučit nejen jak diagnostikovat a správně pochopit stav svého subtilního energetického systému, ale také jak s pomocí jednoduchých čistících technik uvést svou bytost zpět do rovnováhy.

♣  Cíle meditace Sahadža jógy

Cíle Sahadža jógy, s meditací jako základní technikou, jsou tyto:

Poskytnout lidem prostředky k tomu, aby dosáhli ve svém životě rovnováhy a spokojenosti na mentální, fyzické, citové a duchovní úrovni.

Dát lidem sílu, aby se stali zdrojem a hybnou silou pro dosažení rovnováhy a sjednocení ve svých rodinách a celé společnosti.

Překonat kulturní a společenské bariéry a vytvořit mezinárodní síť vzájemné podpory.

Podněcovat pomocí ekologicky odpovědného životního stylu respekt vůči životnímu prostředí a Zemi.

Podporovat umění a rozvoj kultury.

Poskytovat nástroje a praktická řešení pro překonání běžných problémů společnosti díky pochopení stavu bezmyšlenkového vědomí.

♣  Indická písma popisují následující čtyři stavy lidského vědomí:

* Džágruti: stav vědomí během bdění

* Swapna: stav vědomí během spánku se sny

* Sushupti: stav vědomí během hlubokého spánku, v němž mysl, ego a superego jsou zcela v klidu

* Turya: stav bezmyšlenkového vědomí, přesahující mysl

První tři stavy vědomí běžně zažíváme ve svém každodenním životě. Čtvrtý stav je stavem bezmyšlenkového vědomí, tzv. nirvičára samádhi. V tomto stavu se zastaví neustálý pohyb myšlenek. Zprvu se mezi dvěma myšlenkami objeví mezera. S pozvolným zvětšováním této mezery myšlenky postupně ubývají, a díky pravidelným meditacím mysl snadno vstupuje do bezmyšlenkového vědomí. Pozornost se zcela uklidní, je jako jezero bez jakýchkoliv poryvů na hladině a v našem vědomí se rozprostře hluboký vnitřní klid a mír.

vodaKdyž hladinu jezera nečeří žádné vlny, stane se téměř neviditelnou, protože jen odráží krásu okolní krajiny – stromy, oblohu a mraky. Stejným způsobem klidná mysl odráží nádheru stvoření a splývá s blažeností a klidem božského. Náš růst v Sahadža józe nás pozvedá na tuto úroveň vědomí.

Ve stavu bezmyšlenkového vědomí nemyslíme ani na minulost, ani na budoucnost. Jsme zcela v přítomném okamžiku, ve stavu bytí, a nemarníme cenné momenty našeho života přemýšlením o tom, co již dávno skončilo nebo co teprve přijde. Začínáme se těšit sami sebou, svým Duchem, svou vnitřní krásou, krásou stvoření. Máme radost ze své existence. Dokážeme se mnohem intenzivněji těšit ze zpěvu ptáků nebo z vůně květin, protože již nejsme bombardováni neustálým tokem bezvýznamných myšlenek, které napadají naše vědomí, znečišťují naši pozornost a odvádějí nás od prosté radosti z našeho bytí.

V tomto stavu začínáme cítit vibrace našich čaker a našeho okolí na konečcích svých prstů. Proudící energie přetváří nás  i naše okolí.

Komentáře

comments

Napsat komentář