10 mistrů voidu – levá strana

V nás samotných, v voidu každého z nás, je odražen princip deseti prapůvdních mistrů, guruů, na každé straně je jich pět.

 

abraham-logo♣ Abrahám

♣ Příběh Abraháma je v našich zemích poměrně dobře známý z Bible. Abrahám se původně jmenoval Abram. Vyrůstal v Ur, ve starověké Mezopotámii (dnešní Irák). Předpokládá se, že žil přibližně před 4000 lety. Lidé v Ur věřili v mnoho bohů, ale Abram věřil v jednoho. Na základě božího vnuknutí opustil  se svou manželkou a dalšími  příbuznými  Ur a cestoval na západ k městu, nazývanému Kanaán. Bůh řekl Abramovi, že toto bude jeho země  a země jeho potomků. Tam Bůh přichystal smlouvu o tom, že  Kanaán bude jejich navěky, pokud zůstanou věrní jednomu Bohu. Pak Bůh přejmenoval Abrama na Abrahám, což znamená „ Otec mnoha národů.“ Abrahám zůstal svému Bohu věrný. Čekala jej však zkouška nejtěžší. Bůh ho požádal,  aby obětoval vlastního syna Izáka. Abrahám svého syna na vrchol hory, aby ho obětoval. Jakmile však zvedl nůž nad Izáka, Bůh jej zastavil.

abraham-2a♣ Abrahám  představuje ctnost, poctivost, lidskost a oddanost. Chtěl by vyběhnout ze stanu a pozdravit poutníky, žadonit, aby přišli do jeho stanu a vzali si „maličko jídla“. Abrahám by se chtěl k poutníkům chovat tak, jako by jejich návštěva byla největší pocta. Právě těmito štědrými způsoby, které mu získávaly oblibu, přijímal své hosty jako drahokamy padající z nebes.

„ Můj Bože, pokud jsem nalezl přízeň Tvé mysli, neopusť služebníka svého. Dovol, ať přinesu trochu vody, abych omyl Tvoje nohy, abys mohl spočinout pod stromem, poněvadž přinesu sousto chleba, aby ses občerstvil a pak můžeš jít dál, aniž bys přišel k svému služebníku.“
( Genesis 18, 3–5 )

lao-c-logo♣  Lao Ć

♣ Byl to tichý muž, jehož etika zahrnovala nekonání, kultivaci stavu vnitřního klidu a čistoty mysli. Ve své době byl velmi respektován a dodnes je uctíván v taoistickém náboženství. Jeho život, tak jako životy mnoha svatých, byl plný mnoha fascinujících příběhů. Jeho učení bylo sahadža ve smyslu, že nikdy nevytvořil pro lidi, kteří jej následovali, jakákoliv pravidla. Dal jim možnost, aby ve světle mohli poznat sami sebe. Nikomu nic nepřikazoval ani nezakazoval.
 

laoc♣ V učení Lao Ć  se dozvídáme, že cílem je rozšířit světlo Božského tím, že se staneme cestou, která osvítí hledající a pozvedne je na vyšší úroveſ. Lao Ć byl vtělením gurua, který vyjádřil ženský aspekt božského. Je to patrné z jeho učení i z jeho života. Vnímal jediné: TAO neboli Boha jakožto ABSOLUTNO. Není tu žádný kompromis. Měl ryzí pozornost.

♣ Guru učí s obrovským milosrdenstvím. Lao Ć mohl hledajícího milovat, poněvadž v něm dokázal rozpoznat Božské. Bylo to Ono, co miloval a co vedlo jeho učení. Guru učí to, co je čisté. Čistota nám umožňuje prohlédnout iluzí Bohyně a tím nalezneme radost, blaženost, lásku a neomezenost ducha. Když se člověk stane guruem, je pohlcen oceánem Božského. Je ukonejšen, nehledá nic jiného, ví, že vše je tak, jak má být.

TAO je nejvíce podobné vodě. Tak jako voda má schopnost přijmout tvar  jakékoliv nádoby, která jej obsahuje. Je nejpřizpůsobivější a spontánní.

 

            Tao je ženstvím v přírodě a popisuje se jako matka všeho. Očividně je samotnou univerzální kundaliní. 

 

            „ Duch údolí nikdy nezemře. Je nazýván tajemným ženstvím. Průchod branou mysteriosního ženství se nazývá kořenem nebe a země. V nejasných obrysech viděno vypadá, že se používáním nikdy nevyprázdní.“
 
 
                radza-janak-logo
♣ Rádža Džanaka  

♣  O rádžovi
Džanakovi je známo jen velmi málo. Žil v době Šrí Rámy, byl králem a otcem Šrí Síty. Byl realizovanou duší a byl rovněž Videha – to znamená doslova nemající tělo, mimo fyzická pouta.

♣ Existuje krásný příběh: Král Džanaka byl nazýván „Videha“. Mudrc Nárada se jej jednoho dne zeptal: „Ctihodný pane, proč jsi nazýván Videhou (bez těla)? “ Rádža Džanaka řekl: „To je velmi jednoduché, řeknu ti to večer. Teď prosím, udělej pro mě maličkost. Tady je miska s mlékem. Vezmi ji a následuj mě. Ale  prosím, dej pozor, aby neukápla ani kapka. Potom ti povím, proč mi říkají Videha.“ Nárada vzal misku a chodil celý den s Džanakou. Byl velice opatrný, protože miska byla taková, že se nepatrným pohybem mohla vylít. Večer by naprosto vysílený.

janak-foto♣  Než šli spát, zeptal se Nárada:
„Prosím, už mi to řekni, mám dost té misky a současného provázení tě z místa na místo.“ Rádža Džanaka řekl: „Dobře, ale nejdříve mi řekni, cos dnes viděl? “ Nárada odpověděl : „Nic kromě té misky s mlékem, kterou jsem nesměl vylít. “ Rádža Džanaka řekl: „Ty jsi neviděl ten velký průvod k mé poctě a pak taneční program zde u dvora? Tys nic neviděl? “ Nárada odpověděl: „Ne, pane, neviděl jsem nic. Po celou dobu jsme se musel ze všech sil soustředit jen na tu misku s mlékem. Jak bych mohl vnímat ještě něco jiného?“ Džanaka odpověděl: „Vidíš, stejně jako já, po celou dobu jsem hlídal svou pozornost, aby neutekla jako to mléko.“

Vaše pozornost by neměla být na hlídání peněz a světských záležitostí a všeho toho, nýbrž sama pozornost by se měla hlídat. Jako dáváte pozor na peníze, jako dáváte pozor na cestu při řízení, jako dáváte pozor na své děti, jak pečujete o svého manžela – to vše shromážděte dohromady k hlídání sebe sama, hlídání své pozornosti. “

 zarath-logo
♣ Zarathuštra

♣ Zarathuštra,
někdy známý jako Zoroaster, žil v Íránu kolem roku 750 př.nl. V Íránu tehdy znali hinduistická božstva a rozuměli některým hiduistickým náboženstvím. Zarathuštra učil své žáky, že je existuje mnoho božstev, ale také všemohoucí Bůh, kterého nazýval Ahura – Mazda. Tento Bůh reprezentoval síly dobra a světla a měl být uctíván nad všemi dalšími jako prvotní Bytí.

zarat1♣ Prorokoval zrození Nového věku, kdy síly světla zvítězí a ve světě bude monoho svatých. Své myšlenky shromáždil v písmu, které nazval AVESTA. Byl velmi moudrý guru a dával vědění těm, kteří je hledali.

Ideje o dobru a zlu, nebi a pekle, andělech a ďáblech jsou vrozené.

Ve vesmíru bylo vše harmonické, dokud se anděl Ahriman nevzbouřil a nebyl svržen z nebe. Od té doby bude trvat boj mezi dobrým a zlým do soudného dne. Pak bude svět obnoven a zlo zmizí. Čisté duše dosáhnou nebeského království.

sai-ze-sirdi-logo ♣  Sai Baba ze Širdi

 ♣  Sai Baba ze Širdi byl velký duchovní mistr, který přinášel duchovní jednotu všech náboženství. Odmítal jakékoli dělení společnosti. Vedl jednoduchý asketický život. Podněcoval každého, aby hledal a nacházel božské uvnitř sebe, byl světlem na cestě k oddanosti.

sai-nath-ze-sirdi_01♣  Většinu života prožil v Širdi, na západě Indie, ale narodil se v Pathri v Maharaštře a to v roce 1838. Rodiče jej předali už jako malé dítě do péče fakíra (svatého muže). Ten si uvědomil, že před sebou nemá běžné dítě a přivedl jej k váženému bráhmanu Venkusovi. Venkus pak dával Sai Bábovi duchovní instrukce a podporoval jej v chápání jeho poslání. Sai Baba pomáhal každému, kdo potřeboval a poskytoval vedení těm, kteří je hledali. Jeho učení nebylo odvozeno z náboženských slov, ale vycházelo přímo z něj, z jeho vlastní zkušenosti a osvícení. Podněcoval každého člověka, aby odhodil falešné náboženské představy a povzbuzoval jej, aby poznal pravdu sám o sobě. Jeho vedení obsahovalo podobná slova jako tyto:

Jestliže neuvedete do praxe to, co jste se naučili, nic nezískáte.

Můj mistr mi řekl, abych dával štědře všem, kteří o to požádají. Žádný neprosí moudře. Má pokladnice je otevřena. Nikdo nepřiváží vůz, aby odvezl skutečné skvosty. Říkám kopej a hledej, ale žádný se nechce přičinit. Být synem božské Matky a být si plně vědom svého původu. Co se s námi stane? Tělo se vrátí do země a vzduch, který dýcháme, se rozplyne. Tato příležitost se nevrátí.

 

 
 
 

Komentáře

comments

Napsat komentář