Višuddhi

                                                        ♣ chakra05 Kvality: kolektivní vědomí, božská diplomacie, správné rozlišování, postavení svědka

Pátá čakra – višuddhi se nachází na kořenu našeho krku a je klíčem k naší schopnosti vnímat a reagovat jak na vibrace vlastní, tak i na vibrace ostatních. Je-li čistá a otevřená, dává nám pocit jednoty s veškerým životem (kolektivnost). To nám přináší citlivost intuitivně vědět, co v pravý okamžik říct a udělat. Když myšlenkami ega nebo jinak násilně zasahujeme do intuitivně užívaných slov nebo intuitivních činů, vibrace této čakry jsou poškozovány. To je pak příčinou toho, že naše představy o událostech našeho života a vztazích s jinými přestávají být objektivní. Tak si rozvíjíme připoutanost ega nebo až posedlost ve vztahu vůči lidem, místům, věcem. V západních zemích je tato čakra stále napadena, a to zvenčí různými baktériemi, kouřem a jiným znečištěním vzduchu, zevnitř pak následkem našich pocitů méněcennosti, pocitů viny, jakož i vlivem vlastní agresivity a pocitu nadřazenosti.

Abychom dosáhli stavu svědka (schopnosti vidět odpoutaně sám sebe i okolí), musíme se postupně zbavovat našich extrémních emočních a materiálních závislostí. Vzestup Kundaliní a přijímání vibrací v meditacích nám pomáhá uvědomovat si své vlastní předsudky a zlozvyky, které jsou příčinou našeho neobjektivního pohledu na věci. Vibrace nám také pomáhají zbavovat se tělesných napětí, které mohou mít příčinu v těchto zvyklostech.

Když dosáhneme vyváženého rozhledu, jsme schopni řešit situace nutné k nápravě duševní a tělesné pohody mnohem snadněji. Nádherné vlastnosti našeho subtilního systému se začnou pozvolna projevovat a my budeme působit jako milosrdní „prostředníci“ při řešení konfliktů. Bude se v nás rozvíjet jemný smysl pro soudnost a diplomacii.

Nejpronikavější ze všech připoutaností je pocit viny, který blokuje levou višuddhi. Byl možná užitečný v dřívějších fázích vývoje, dnes je však zatvrzelou bariérou našeho růstu, neboť nám brání vidět své vlastní nedostatky a napravit je. Místo toho, abychom naše nedostatky brali jako pramen poznání o nás samých, jako základnu pro náš vzestup, začali jsme se ztotožoovat s představou, že naše nedostatky jsou nenapravitelná špatnost. Tím jsme je překryli pocity viny, což je ještě horší než naprostá neznalost. Neznalost ještě není hříchem. Ve skutečnosti stojí u kořenů všeho zla jen hrubá ignorance.

Pokusme se pochopit, že neznalost je normálním stavem těch, kteří jsou otevřeni poznání. Přijměme tedy, že je třeba ji překonat poznáním našich nedostatků a přáním zbavit se jich. Pocit viny nás v tomto úsilí velmi brzdí. Abychom napravili pravou višuddhi, která řídí řeč, musíme dávat pozor na to, jak užíváme hlas, zda zachováváme důstojnost a krásu, nebo jsme povrchní a lehkovážní. Komunikování s hrubostí, sarkastické vtipy na účet druhých, nadávky, nedostatek úcty mezi muži a ženami, to vše oslabuje sebeúctu, vyvolává pocity viny a je příčinou uzavření višuddhi čakry. Dalším urputným západním předsudkem blokujícím višuddhi čakru je představa o „nezbytném individualismu“, která vede pozornost proti rozvíjení normálních vztahů společenského soužití – aplauduje se osobě, která „nikoho nepotřebuje“ a obdivují se ti, kteří se „starají jen o sebe“.

Tento individualismus se dostal do tak nesmyslného extrému, že došel až k protikladu toho, co je přirozeně uloženo v každém člověku – touha milovat a být milován. Láska je toutéž silou, která tvoří Átma a která je uvnitř i vně všech lidských bytostí. Pouhé uvědomění si této skutečnosti vede ke kolektivnímu vědomí a nové úctě mezi lidmi. Vede k touze být blíže jeden k druhému. Vede ke sladkosti vzájemných vztahů. Vede k míru.

Komentáře

comments

Napsat komentář