Sahadža jóga a astma...

Jóga může pomoci astmatikům ♣ Některým lidem může meditace založená na józe zmírnit projevy jejich astmatu. Na druhou stranu existuje jen málo důkazů o efektu jiných relaxačních technik. Na Oddělení alternativní...

Meditace versus relaxace 3.část...

Meditace Sahadža jógy (SJ) ♣ MRP (Program výzkumu meditace) volí meditaci Sahadža jógy. Cílem SJ je rozšiřování bezmyšlenkového vědomí, které je založeno na původní tradici meditace. Lidé, kteří...

Meditace versus relaxace 2.část...

♣ Program výzkumu meditace (MPR) je jednou z probíhajících aktivit na Jednotce přírodních terapií v Královské nemocnici pro ženy v  Sydney. Tento program se zavazuje k  důkladnému vědeckému zhodnocení meditace, jejích fyziologických účinků a potenciálů pro zdravotnictví. Co...

Meditace versus relaxace 1.část...

♣ Přestože mnoho praktických lékařů považuje meditaci za přijatelnou strategii nebo dokonce za hlavní strategii v péči o zdraví, meditace stále paradoxně zůstává nesprávně chápanou disciplínou. Cílem tohoto článku je definovat meditaci, v hlavních rysech popsat bohaté typy...

Jak může Sahadža jóga pomoci...

♣ Je dobře známo, že hypothalamus je základní součástí limbického systému mozku, přičemž jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí je integrace všech komplexních odpovědí autonomního nervového sytému se systémem somatickým (tedy nervy, ovládající vůlí kontrolované kosterní...

Důkazy z výzkumu – problémy dep...

♣ Deprese je velmi častým psychickým onemocněním, postihujícím dle epidemiologických studií více než 13 % americké populace. V nedávné době byla provedena studie, srovnávající kontrolní skupinu se skupinou kognitivní behaviorální terapie a skupinou praktikující meditaci Sahadža...

O stresu 2.část...

♣ Běžnou tendencí naší mysli je, že všechno, co zažíváme neustále spojuje buď s minulostí či budoucností. Pokud se pokusíte provést introspekci, snadno potvrdíte, že tomu tak skutečně je. Ať již myslíme na minulý prožitek či očekávanou událost, naše podvědomí tyto...

O stresu 1.část...

♣ Co je to stres? Otázka, na kterou mnozí hledají odpověď. Podívejme se do naučné literatury. Ta říká: „Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými...