Jak funguje meditace

Existuje spousta druhů meditace, které se liší co do složitosti. Některé mají striktní a regulované postupy, jiné jen obecná doporučení. Pokud meditaci provádíme pravidelně, říká se, že nám pomáhá vytvářet navyklé a neuvědomované vzorce chování, které mohou mít mnohostranný a pozitivní vliv na naše fyzické a psychické fungování. Je dokázáno, že meditování pouhých 15 minut dvakrát denně přináší benefity.

Odpověď parasympatiku

Většina teorií je založena na předpokladu, že meditace je sofistikovanou formou relaxace, která v sobě zahrnuje koncept nazývaný parasympatická odpověď. Psychický stres je spojován s aktivací sympatické části autonomního nervového systému, která ve svém extrému zahrnuje reakci „útok – útěk“. Meditace a i jakákoliv forma odpočinku či relaxace vyvolá snížení aktivity sympatiku tím, že sníží vyplavení katecholaminů a ostatních stresových hormonů jako jsou kortizoly, a naopak podnítí zvýšenou činnost parasympatiku. Ten zpomaluje srdeční puls a zlepšuje proudění krve do útrob a mimo periferní oblasti.

Ostatní neurofyziologické účinky

Jiní zastánci meditování říkají, že meditace má unikátní vliv na neurofyzikální procesy. Toto tvrzení ale ještě nebylo prokázáno. Výzkum prováděný v rámci „Programu pro výzkum meditace“ naznačuje, že se při meditaci dle Sahadža jógy aktivuje limbický systém. Neustále pozorujeme velké vlivy meditace na organismus, jako jsou např. změny nálady.

Co rozumíme pod pojmem meditace

Nejdůležitějším problémem, který v této oblasti výzkumu musíme řešit, je jasná definice pojmu meditace a poté její podrobení vědeckému testování. Meditací laicky rozumíme jakoukoliv aktivitu, ve které je pozornost člověka zaměřena na opakující se proces poznávání. Tato příliš široká definice je dle názoru „Programu pro výzkum meditace“ hlavní příčinou nekonzistentních poznatků učiněných v tomto výzkumu.

Bezmyšlenková pozornost

Pokud se budeme více zabývat autentickou tradicí meditace, zjistíme, že meditace je očividně diskrétní a dobře definovanou zkušeností stavu, který je nazýván „bezmyšlenková pozornost“. Je to stav, ve kterém je nadbytečná a stresující aktivita mozku neutralizována, aniž bychom omezili bdělost a efektivitu mysli.

 

Komentáře

comments