Důkazy z výzkumu – problémy deprese

♣ Deprese je velmi častým psychickým onemocněním, postihujícím dle epidemiologických studií více než 13 % americké populace. V nedávné době byla provedena studie, srovnávající kontrolní skupinu se skupinou kognitivní behaviorální terapie a skupinou praktikující meditaci Sahadža jógy. Závažnost choroby byla stanovena před a po léčbě pomocí speciálního dotazníku. U skupiny meditujících došlo po léčbě k výraznému poklesu závažnosti příznaků jak deprese tak úzkosti. Další 2 skupiny srovnatelný efekt nezaznamenaly.

 ♣ Na americkém trhu práce až jedna čtvrtina všech zaměstnanců udává svou práci jako hlavní stresor jejich života. 26 % amerických zaměstnanců udává, že jsou často svou prácí unaveni, stresováni, mají tzv. syndrom vyhoření. Dr. Ramesh Manocha a jeho kolegové provedli randomizovanou kontrolovanou studii (studie, ve které jsou pacienti rozděleni náhodně do dvou skupin, z nichž jedna je léčena pomocí testované metody a ve druhé skupině jsou léčeni buď standardními metodami nebo pomocí tzv. placeba pozn. překl.). V tomto případě byli vytvořeny 3 skupiny – v jedné pacienti meditovali pomocí Sahadža jógy, používajíce bezmyšlenkové vědomí, ve druhé používali některé populární relaxační metody využívající především vizualizace a třetí kontrolní skupinu tvořili pacienti, jimž bylo řečeno, že jsou na čekací listině.

♣ Celý program trval 8 týdnů, během nichž pacienti absolvovali vždy 2 dvouhodinové sezení týdně. Zároveň byli požádáni, aby meditaci praktikovali denně doma, k čemuž jim byly poskytnuty také textové materiály a audio nahrávky. Obě skupiny s aktivní léčbou měly jednotlivá sezení na stejném místě, ve stejnou dobu a stejně dlouhé. Vedoucí obou meditačních kurzů byli zkušenými profesionálními zdravotníky. Po skončení 8 týdnů byla u pacientů zjišťována míra závažnosti příznaků pomocí speciálních dotazníků. Nejdůležitějším zjištěním bylo, že Sahadža jóga je účinnou metodou pro snižování psychického stresu vznikajícího při zaměstnání. Výsledky také jasně ukázaly, že je jednoznačně účinnější než běžné populární relaxační metody.

Komentáře

comments